Saga 2021-09-11 09:20

NCHorseTrainerJY Start Odds
8 Village King Kazuo Hamada Jun Tanaka
6 T M Yokaro Hirohide Hirayama Hiroki Yamashita
10 M T Lindo Hisami Yano Shoma Kanayama
9 Nage Kiss Toshio Ogaki Shota Muramatsu
1 Dadakko Hiroshi Nakano Yukihito Nagata
4 South Country Katsutoshi Teshima Naohito Tanaka
5 Ninjin Musume Hirofumi Watanabe Taku Kawashima
2 Copano Carib Shinichi Higashi Isao Yamaguchi
7 Mutekino Ojo Hiroyuki Yanai Katsuya Sameshima