NC Dog Start Odds End Odds
1 Shamyla
2 Entry Level 1.620
10/10 11:32

10/10 11:38
3 Jimmy Rocks
4 Scarlet's Bright
6 Kashani 2.200
10/10 11:32

10/10 11:38
7 Fawn Mower
8 Stringray Gundi