Kochi 2021-09-11 07:00

NCHorseTrainerJY Start Odds
5 Elpid Yuji Uchikoshi Shuji Akaoka
1 Dragoon Mitoshi Higashihara Katsunori Ureshi
4 Best Runner Tadayoshi Hosokawa Mai Beppu
6 Gabichan Joji Tanaka Kensuke Hayashi
3 Sunrise Circus Keisuke Matsugi Toshihiro Nishigawa
7 Machan Slew Masamitsu Sakai Taichi Nagamori
2 Danon Ken Ryu Hiroki Nishiyama Masayoshi Yamasaki