Kochi 2021-09-11 05:55

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Namura Idaten Masamitsu Sakai Taichi Nagamori
8 Go Go Magical Daisaku Mekusa Yudai Tsukamoto
4 Battle Reika Teruyuki Kunisawa Masashi Ueda
6 Last Mambo Tadayoshi Hosokawa I Kurakane
5 Suite Class Tadayoshi Hosokawa Yuta Goma
7 Cosmo Sango Tadayoshi Hosokawa Seishiro Osawa
3 Wolf Of War Shinichi Tanaka Junya Ishimoto
2 Takeden Thunder Shinji Kudo Seiya Tatara