Kochi 2021-09-11 10:45

NCHorseTrainerJY Start Odds
3 Miss Cherry Tetsuya Nagasei Hideya Sahara
9 Lavender Purple Shinichi Tanaka Naomi Hama
5 Platinum Bullet Masamitsu Sakai Taichi Nagamori
6 Southern All Star Shinichi Tanaka Junya Ishimoto
2 Tomiken Slava Joji Tanaka Kensuke Hayashi
8 Smart Mauer Mamoru Tanaka Shuji Akaoka
1 Sano Laka Daisaku Mekusa Masashi Ueda
10 Taisei Courage Yoichi Miyaji Toshihiro Nishigawa
7 Deep Spirits Shinichi Tanaka Masayoshi Yamasaki
4 Jitte Tomoharu Ebesumoto Eita Inoue