Nakayama 2021-09-11 02:40

NCHorseTrainerJY Start Odds
6 Emberto H Matoba M Katsuura
1 Suzuka Majesta N Sugai Akatsuki Tomita
2 Monarch K Kozaki C P Lemaire
3 Eau De Mer M Saito Yukito Ishikawa
4 Aster Monogon K Nakatake Y Fukunaga
5 Mittelrhein Shoichiro Wada Takezo Nagano
7 Bonjour Yell Shoichi Temma Shuto Kobayashi
8 Introvert H Matoba Nanako Fujita
9 Fiery Sky Yusuke Wada Takuya Ono
10 Chimu Dondon Eiji Nakadate Hironobu Tanabe
11 Suzuka Kotekitai Takashi Tsukazaki Junji Iwabe
12 Kirishima Town Shoichi Temma Kazuki Kikuzawa
13 Chuwa Flower Toru Hayashi Ryota Kobayashi
14 Ichigo Kinembi S Kobiyama Keishi Yamada
15 Tosen Libero Shinobu Homma Akira Sugawara
16 Lion Rafale E Yano M Demuro