Kochi 2021-09-11 09:10

NCHorseTrainerJY Start Odds
1 Keiai Mavora Yoichi Miyaji Toshihiro Nishigawa
5 Sudden Gale Teruyuki Kunisawa I Kurakane
6 S C Eight Tatsuya Nakanishi Ryotaro Oka
2 Meiner Barbizon Tetsuya Nagasei Masachika Senoo
3 Appetizer Dai Muneishi Junya Ishimoto
4 Derma Iolite Yuji Uchikoshi Eita Inoue
8 Mr Hoju Joji Tanaka Yuta Goma
7 Jocund Joe Masamitsu Sakai Takuya Okamura
10 Seiun Del Rey Yuji Uchikoshi Minoru Miyagawa
9 Pagat Cave Yuma Kawano Hideya Sahara