Kochi 2021-09-11 08:35

NCHorseTrainerJY Start Odds
7 Slingshot Yoshiaki Ozeki Toshihiro Nishigawa
2 Copano Pierre Kazuto Taira Kensuke Hayashi
8 Big Deal Kazuto Taira Masayoshi Yamasaki
6 S C Current Dai Muneishi Naoki Kimura
3 Mont Saint Brama Yoshiaki Ozeki Taichi Nagamori
5 Peisha Jungle Tetsuya Nagasei Ryotaro Oka
4 Follow Your Heart Hiroki Nishiyama Shoji Nishimori
1 Tosen Ami Keisuke Matsugi Seiya Tatara
9 Perfume Cluster S Beppu I Kurakane