Kochi 2021-09-11 09:40

NCHorseTrainerJY Start Odds
9 Meiner Pointer Tetsuya Nagasei Naomi Hama
5 Fruitful Tetsuya Nagasei Hideya Sahara
4 Seigaiha Teruyuki Kunisawa Masashi Ueda
3 Danon Universe Dai Muneishi Naoki Kimura
1 Magic Broom Tetsuya Nagasei I Kurakane
10 Cool Gyro Teruyuki Kunisawa Katsunori Ureshi
6 Lord Wonder Mitoshi Higashihara Junya Ishimoto
8 Air Mael Tadayoshi Hosokawa Ryotaro Oka
7 Meiner Chesuto Yuji Uchikoshi Minoru Miyagawa
2 Ryushin Vegas S Beppu Mai Beppu