Saga 2021-09-11 10:20

NCHorseTrainerJY Start Odds
9 Sun Mckinney Hirofumi Ishikawa Taku Kawashima
1 Valorizar Hirofumi Ishikawa Hiroki Yamashita
8 Highland Villa Akimasa Ibi Shinji Kojima
7 King's Land Masato Nishikubo Shoma Kanayama
11 Monge Deep Akimasa Ibi Naohito Tanaka
2 Little Whizzy Hisami Yano Shota Muramatsu
12 Marino Eva Shizuo Oshima Takuto Demizu
4 Mishel With Toru Yamada Toru Takeyoshi
10 Win Thumbelina Akimasa Ibi Takanori Yoshimoto
3 Nitto Pachira Yukito Sankoda Manato Hida
5 Kazeni Notte Hirofumi Ishikawa Chiaki Iwanaga
6 Daimei Suisen Toshio Ogaki Yukihito Nagata