Saga 2021-09-11 05:50

NCHorseTrainerJY Start Odds
2 Monte Monaco Mitsunori Koga Jun Tanaka
4 T M Kiseki Dan Hirohide Hirayama Katsuya Sameshima
9 Agena Katsutoshi Teshima Shinji Kojima
7 Sei Luke Tadayoshi Ikeda Ryuichiro Kuratomi
5 Silver Saint Hiroyuki Yanai Shota Muramatsu
1 Ecoro Gekka Yoshito Yamada Toru Takeyoshi
8 Philoxenia Moriyuki Yorimoto Yukihito Nagata
3 Maestrina Yukito Sankoda Manato Hida
6 Smile Halite Toshimitsu Kunichi Isao Yamaguchi