Kochi 2021-09-11 08:05

NCHorseTrainerJY Start Odds
2 Clarus Kazuto Taira Kensuke Hayashi
5 Nishino Olive Yuma Kawano Mai Beppu
9 Lemon Favor Yoshiaki Ozeki Ryotaro Oka
3 Rinno Guerreiro Masamitsu Sakai Takuya Okamura
4 Seika Meteorite Joji Tanaka Katsunori Ureshi
6 Z Glory Yoichi Miyaji I Kurakane
8 Rainy Way S Beppu Taichi Nagamori
7 Rule Dharma Joji Tanaka Masayoshi Yamasaki
1 Kusahibari Mamoru Tanaka Shuji Akaoka